Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Wszystkie podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z działalnością ADO, czyli:
 2. w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 3. w związku z uzasadnionym interesem Spółki – do kontaktów dotyczących złożonych ofert oraz innych działań, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 4. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 5. do kontaktów marketingowych i handlowych – za zgodą osób których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO
 6. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa.
 7. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO i zgodnie z przepisami prawa
 8. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w celach związanych z działalnością ADO.
 9. ADO nie stosuje profilowania
 10. informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 11. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

 

NITRO LOGISTICS Sp. z o. o.

 1. Lipowa 19/21, 15-369 Białystok